Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine yönelik olarak yapılan işbirliği anlaşması kapsamındaki, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerdir. 

RİP kapsamında başvurusu yapılan projeler aşağıdaki şartların tamamını taşıması halinde desteklenebilir: 
 
a) Ar-Ge veya tasarım projesi olması,  b) Türkiye’de yerleşik, en az biri vergi mükellefi işletme olmak üzere 2 veya daha fazla kuruluşun işbirliği ile yürütülecek olması, c) Çağrı duyurusunda belirtilen alanlara veya temalara yönelik olması, ç) Çağrı duyurusunda belirtilen özel şartları taşıması, d) Kamu kurum veya kuruluşları tarafından hibe desteği sağlanmamış olması. 

RİP kapsamında desteklenecek projelere ilişkin çağrı duyurusu, Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda ve dönemlerde Bakanlığın resmî internet sayfasından ilan edilir. 

Desteklenmesi Bakanlık tarafından uygun bulunan projelere, proje bütçesinin %50’sini geçmemek üzere, çağrı duyurusunda belirtilen oranda Bakanlık tarafından hibe desteği sağlanır.

Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler en fazla 36 ay süre ile desteklenir. Ancak, proje yürütücüsü tarafından ek süre talep edilmesi ve Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere proje süresine en fazla 6 ay ek süre verilebilir. Ek süre verilen projelerde, ek bütçe verilmez ve ek süre için personel ödemesi yapılamaz. 

RİP kapsamında aşağıdaki harcamalar gider olarak kabul edilir ve desteklenir: 
 
a) Makine Donanım Giderleri: Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp, yazılım lisans bedeli ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,

b) Sarf Malzemesi Alım Giderleri: Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,

c) Personel Giderleri: Proje yürütücüsü temsilcisi ile proje personeli aylık işveren maliyetleri,

ç) Seyahat Giderleri: Proje yürütücüsü temsilcisi ile proje personelinin; veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat ve konaklama giderleri ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre belirlenen harcırah giderleri ve buna ilişkin diğer giderler,

d) Hizmet Alımı Giderleri: Projeyle ilgili danışmanlık, Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan ArGe hizmeti, asgari ücret tarifesi tutarındaki YMM/SMMM, yayın, standart, analiz, sertifikasyon, nakliye, makine-donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işlere ilişkin toplamda proje bütçesinin %50’sini geçmeyen giderler,

e) Diğer Giderler: DDK tarafından RİP kapsamında desteklenmesi uygun bulunan diğer harcama giderleri. 
 

Aşağıda belirtilen giderler RİP destek kapsamı dışındadır: 
 
a) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler,

b) Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

c) Amortismanlar, depozitolar,

ç) Pazarlama, satış, dağıtım ve reklâm giderleri,

d) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,

e) Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri,

f) Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

g) Seyahatlerde yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama masrafları dışındaki giderler,

ğ) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

h) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

ı) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

i) Ofis, depo, stand kira giderleri,

j) İnşaat giderleri,

k) Memur ve diğer kamu görevlisi olarak görev yapan proje personel giderleri,

l) Katma Değer Vergisi,

m) DDK tarafından RİP kapsamında desteklenmesi uygun bulunmayan diğer harcama giderleri. 

RİP kapsamında desteklenen projelere, hibe desteği ile birlikte Yönetmelik çerçevesindeki Ar-Ge ve tasarım indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, damga vergisi istisnası ve gümrük vergisi istisnası mükerrerlik arz etmeyecek şekilde sağlanır. 

Proje başvuru belgeleri şekil ve içerik açısından, Bakanlık tarafından 5 iş günü içinde incelenir. Başvuru belgelerinde eksiklik bulunan projelerin, eksikliklerinin 15 iş günü içinde tamamlanması istenir.  
 

Başvuru belgelerinde eksiklik bulunmayan projeler için Bakanlık tarafından en az 2 proje başvurusu izleyicisi görevlendirilir. Proje başvurusu izleyicileri tarafından hazırlanan proje başvurusu izleme raporları Bakanlığa sunulur. Proje başvuruları değerlendirilmek üzere, proje başvurusu izleme raporları ile birlikte Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna(DDK) sunulur. Proje başvuruları DDK tarafından, proje değerlendirme formunda belirtilen kriterler ile proje başvurusu izleme raporları çerçevesinde değerlendirilir. DDK, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü ya da ilgili daire başkanı başkanlığında en az 4 üyenin katılımıyla toplanır ve en az 3 üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. 
 
DDK, desteklenecek projelerin bütçe kalemlerinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından, proje ortaklarının proje değerlendirme toplantılarına katılması ve projenin DDK’ya sunulması istenebilir. 
 
Proje değerlendirme toplantısında projeye ilişkin alınan karar, 5 iş günü içinde proje yürütücüsüne yazılı olarak bildirilir. Desteklenmesi uygun bulunan projeler, Bakanlığın resmî internet sayfasından ilan edilir.

Sözleşme formu ve ekleri Bakanlığın resmî internet sayfasından ilan edilir. Desteklenmesi uygun bulunan proje için, projeye ilişkin alınan kararın yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde sözleşme imzalanır. Bu süre içinde sözleşmesi yapılmayan projeler iptal edilir. 
 
Sözleşme, sözleşmede belirtilen proje başlangıç tarihi itibarı ile yürürlüğe girer. Desteklenmesi uygun bulunan ve sözleşme yapılan projeler için durum Bakanlık tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü içinde bildirilir. 

Ortak özel hesap proje ortağı kuruluşların proje katkı paylarını yatırması, ön ödeme ve hibe ödemelerinin yapılması ve proje harcamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla proje ortakları adına bankada açılan hesabı ifade eder. 

Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinde tamamlanan projelerde, son proje dönemine ilişkin gelişme raporu ile sonuç raporu, proje süresinin bitimini takip eden ay içinde Bakanlığa sunulur. Ek süre verilen projelerde, ek süredeki proje faaliyetlerine ilişkin gelişme raporu ile sonuç raporu, ek süre dâhil proje süresinin bitimini takip eden ay içinde Bakanlığa sunulur. 
 
DDK, izleme raporlarını inceleyerek, proje izleme toplantısı için Bakanlık tarafından görevlendirildiği tarihten itibaren en fazla 20 iş günü içinde, son proje dönemi için hibe ödemesinin yapılması, varsa ortak özel hesapta kalan tutarların Bakanlık ve proje ortakları arasında paylaştırılması ve projenin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığı gibi hususları karara bağlar.    
 
Destek süresi sonuçlandırılmış ve “Başarı ile Tamamlandı” belgesi verilmiş proje yürütücüsü, proje sonucu ortaya çıkan parça, sistem veya platform ile ilgili gelişmeleri, projenin tamamlandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca yıllık olarak Bakanlığa raporlar. 

Dahil edilebilir.

Sözleşme kapsamındaki proje harcamalarına ilişkin, Bakanlık tarafından ilgili proje dönemleri içinde ön ödeme şeklinde ve geri ödemesiz olarak teminat karşılığında yapılan ödemedir. Proje kapsamındaki harcamalara ilişkin Bakanlıkça gerçekleştirilecek hibe ödemeleri, proje ortakları tarafından talep edilmesi halinde, proje süresinden en az 12 ay fazla geçerlilik süresine sahip ve en yüksek bütçeli proje dönemi için sözleşmede belirtilen destek tutarının en az %20’sine karşılık gelen tutarda teminat mektubunun Bankadan alınarak Bakanlığa teslim edilmesi şartıyla ön ödeme şeklinde yapılabilir.

Bakanlıkça gerçekleştirilecek ön ödemeler, ilgili proje dönemi için sözleşmede belirtilen destek tutarının %20’sini geçemez.